Vergelijk Landelijke Meldkamer Samenwerking (Politie/LMS) met ...

Organisaties voor vergelijking selecteren

Organisaties

 • A&O fonds Gemeenten
 • A&O fonds Waterschappen
 • A&O-fonds Provincies
 • A+O fonds Rijk
 • Aan de slag in Zeeland
 • Academie voor Internationale Betrekkingen
 • Academie voor Wetgeving en Academie voor Overheidsjuristen
 • Aconov
 • ActiecentrumVeiligheid en Zorg
 • ACV Groep
 • Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst (AAC)
 • Adviescollege ICT-toetsing
 • Adviescollege levenslanggestraften
 • Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (acoi)
 • Adviescollege Rechtspositie Politieke Ambtsdragers
 • Adviescollege toetsing regeldruk (ATR)
 • Adviescollege Verloftoetsing TBS
 • Adviescommissie Divers en Inclusief Hoger Onderwijs en Onderzoek
 • Adviescommissie Gegevensverstrekking Weigerende Observandi
 • Adviescommissie grondrechten en functie-uitoefening ambtenaren (AGFA)
 • Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog
 • Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken
 • Adviesraad Internationale Vraagstukken
 • Adviesraad Migratie
 • Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie
 • Afvalstoffendienst gemeente 's-Hertogenbosch
 • Agentschap Telecom
 • Agentschap van de Generale Thesaurie
 • Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
 • Algemene Rekenkamer
 • All4Biodiversity
 • AmbtelijkeFusie.nl
 • Amsterdam Zuidas
 • Amsterdamse Waterleidingduinen
 • Antennebureau
 • ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
 • Archief Eemland
 • Autoriteit Consument & Markt
 • Autoriteit Financiele Markten
 • Autoriteit Persoonsgegevens
 • Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
 • Avalex
 • Avri
 • Banenplein Limburg (BPL)
 • BAR-organisatie
 • Batavialand
 • Bedrijfscommissie voor de overheid (BDC-O)
 • Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe
 • BEL Combinatie
 • Belasting
 • Belastingdienst
 • Belastingdienst CAP
 • Belastingdienst Douane
 • Belastingdienst en Douane Caribisch Nederland
 • Belastingdienst FIOD
 • Belastingdienst IV
 • Belastingdienst MKB
 • Belastingdienst Toeslagen
 • Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
 • Belastingsamenwerking Oost-Brabant
 • Beoordelingscommissie sterk techniekonderwijs
 • BEREIK!
 • Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag
 • Bevolkingszorg Flevoland & Gooi en Vechtstreek
 • Bibliotheek Den Haag
 • Bibliotheek Gouda
 • Bibliotheek Katwijk
 • Bibliotheek West-Brabant
 • BIJ12
 • BKWI
 • Blauwe Golf Verbindend
 • Brabants Historisch Informatie Centrum
 • Brandweer
 • Bravo
 • BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg
 • BSR (Belastingsamenwerking Rivierenland)
 • Bureau Algemene Bestuursdienst
 • Bureau Architectenregister (BA)
 • Bureau Commissie Welstand en Monumenten Utrecht
 • Bureau Financieel Toezicht (BFT)
 • Bureau Raad voor de rechtspraak
 • Bureau Regio Amersfoort
 • BuroEvent evenementen organisatie
 • BZK
 • CAK
 • Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling in oprichting (COHO i.o.)
 • Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
 • Centraal Bureau voor de Statistiek
 • Centraal Gelderland
 • Centraal Justitieel Incassobureau
 • Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
 • Centraal Planbureau
 • Central website on Biodiversity for The Netherlands
 • Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO)
 • Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP)
 • Centrum Indicatiestelling Zorg
 • Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP)
 • Centrum Jong
 • Centrum voor Ethiek & Gezondheid
 • Centrum voor Jeugd en Gezin
 • Centrum voor Jeugd en Gezin Apeldoorn
 • Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel
 • Centrum voor Jeugd en Gezin Drimmelen Geertruidenberg
 • Centrum voor Jeugd en Gezin Midden Limburg (CJG-ML)
 • Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond
 • Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht
 • CEPHIR
 • CIBG
 • CIBG Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • CIO-Rijk
 • Circulus
 • CJG Capelle aan den IJssel
 • CJG Raalte
 • CJG Rijnmond
 • CJG043
 • College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba
 • College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten
 • College sanering zorginstellingen
 • College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
 • College van hoger beroep voor het hoger onderwijs (CBHO)
 • College van Rijkadviseurs
 • College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten
 • College voor de Rechten van de Mens
 • College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 • College voor Toetsen en Examens
 • Commissariaat voor de Media
 • Commissie beëdigde tolken en vertalers (Raad voor Rechtsbijstand) (Commissie Wbtv)
 • Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDOH)
 • Commissie Eindtermen Accountantsopleiding
 • Commissie genetische modificatie (COGEM)
 • Commissie Kwaliteitsafspraken MBO (CKMBO)
 • Commissie macrodoelmatigheid mbo
 • Commissie sectorplan Bèta en Techniek
 • Commissie sectorplan Social Sciences and Humanities
 • Commissie van Aanbestedingsexperts
 • Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering (CABF)
 • Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV)
 • Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.)
 • Congres- en Studiecentrum VNG B.V.
 • Coöperatie Toegang Tilburg
 • Curriculumcommissie
 • Cyber Security Raad
 • Cyclus
 • Dar
 • DCMR Milieudienst Rijnmond
 • De Beschikbaarheidswijzer
 • de Bibliotheek AanZet
 • De KonnectKever - Gennep in verbinding!
 • De Kop Werkt!
 • De Nederlandsche Bank N.V.
 • De Nieuwe Afsluitdijk
 • De Nieuwe Afsluitdijk (DNA)
 • De Rechtspraak
 • De Samenwerking Kempengemeenten
 • de Stadserven
 • De Verkeersonderneming
 • De Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten
 • De Vervoerregio Amsterdam
 • De Waerden
 • DEN Kennisinstituut cultuur & digitalisering
 • Dethon
 • DICTU
 • Dienst Dommelvallei
 • Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid
 • Dienst Justis
 • Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
 • Dienst Publiek & Communicatie
 • Dienst Terugkeer en Vertrek
 • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
 • Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen
 • Dienst voor het kadaster en de openbare registers
 • Digicampus
 • DigiD
 • Directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie
 • Directoraat-generaal Algemene Bestuursdienst
 • Divosa
 • Doc-Direkt
 • Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen
 • Domeinen Roerende Zaken
 • Dopingautoriteit (DA)
 • Douane
 • DOVA
 • Drents parlement (Provinciale Staten Drenthe)
 • DrentsArchiefNet
 • Drentse Verwijsindex (DVi)
 • Dutch Institute for Fundamental Energy Research
 • Duurzaam Bouwloket
 • Duurzaam Wonen Plus
 • Economic Board Almere
 • Economic Board Utrecht
 • ECP | Platform voor de Informatiesamenleving
 • ECP| Platform voor de InformatieSamenleving
 • Edelmetaal Waarborg Nederland
 • Eerste Kamer der Staten-Generaal
 • EMCO-groep
 • Energie A16
 • EnergieHuis Slim Wonen
 • Energieregio Noord-Holland Noord
 • Energieregio Noord-Holland Zuid
 • Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Erfgoed Deal
 • Erfgoed Delft Stadsarchief
 • Erfgoedhuis Zuid-Holland
 • Expertgroep toetsen PO
 • Expertisecentrum huiselijk geweld en kindermishandeling regio Hart van Brabant
 • Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel
 • FactorWerk I werkgeversservicepunt I Stedendriehoek en NW Veluwe
 • Faculteit Militaire Wetenschappen
 • Fijnder
 • FMHaaglanden
 • FMMU Advies B.V (FMMU)
 • FoodValley Jeugdhulp en Onderwijs
 • Forum Standaardisatie
 • Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO)
 • G4 Traineepool
 • GAD
 • GBD Gemeente Rotterdam
 • GBLT
 • GBTwente
 • Geheugen van Zeist
 • Gelders Archief
 • Gelders Genootschap
 • Gelderse Omgevingsdiensten
 • Gemeenschappelijk Hof van Justitie (GHvJ)
 • Gemeenschappelijke regeling 1Stroom
 • Gemeenschappelijke Regeling ABG-organisatie
 • Gemeenschappelijke regeling ADV-Limburg
 • Gemeenschappelijke regeling Afeer
 • Gemeenschappelijke regeling Afvalbeheer Regio Centraal Groningen
 • Gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht
 • Gemeenschappelijke regeling Amstelland en Meerlanden Werkorganisatie
 • Gemeenschappelijke regeling Amstelland-Meerlandenoverleg
 • Gemeenschappelijke regeling Aqualysis
 • Gemeenschappelijke regeling AQUON
 • Gemeenschappelijke regeling Archeologie Westfriese Gemeenten
 • Gemeenschappelijke regeling Archiefbeheer Pijnacker-Nootdorp
 • Gemeenschappelijke regeling Archiefbeheer Rijswijk
 • Gemeenschappelijke Regeling Avres
 • Gemeenschappelijke regeling Basismobiliteit
 • Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard (BVEB)
 • Gemeenschappelijke regeling Bedrijvenparken A7
 • Gemeenschappelijke regeling Bedrijvenschap Harnaschpolder
 • Gemeenschappelijke regeling Bedrijvenschap Hoefweg
 • Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB)
 • Gemeenschappelijke regeling Benego
 • Gemeenschappelijke regeling Bleizo
 • Gemeenschappelijke regeling Bureau Openbare Verlichting
 • Gemeenschappelijke regeling Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland (CAW)
 • Gemeenschappelijke regeling Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied
 • Gemeenschappelijke regeling Centrumregeling Meten en Monitoren Afvalwaterketen en Grondwater Vallei en Veluwe
 • Gemeenschappelijke regeling Centrumregeling Verwerving Jeugdhulp regio Zuid-Limburg
 • Gemeenschappelijke regeling Cocensus
 • Gemeenschappelijke regeling Crematoria Twente (OLCT)
 • Gemeenschappelijke regeling Cure
 • Gemeenschappelijke regeling De Betho
 • Gemeenschappelijke regeling De Oude Rijnzone
 • Gemeenschappelijke Regeling Diamant-groep
 • Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid (DG&J )
 • Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
 • Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
 • Gemeenschappelijke regeling Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
 • Gemeenschappelijke regeling Duo+
 • Gemeenschappelijke regeling Economic Board Regio Zwolle
 • Gemeenschappelijke regeling Eems Dollard Regio
 • Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers
 • Gemeenschappelijke regeling Euregio Maas-Rijn
 • Gemeenschappelijke regeling Exploitatiemaatschappij Bedrijvenpark Drachten
 • Gemeenschappelijke regeling Ferm Werk
 • Gemeenschappelijke regeling Gebiedsontwikkeling Oosterwold
 • Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Regeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
 • Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ)
 • Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBTwente)
 • Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Kredietbank Drenthe (GKB)
 • Gemeenschappelijke regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland (GRGA)
 • Gemeenschappelijke regeling Geweld in Afhankelijkheidsrelaties
 • Gemeenschappelijke regeling Gezamenlijke Brandweer (GB)
 • Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland
 • Gemeenschappelijke regeling GGD Zuid Limburg
 • Gemeenschappelijke regeling Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam Natuurgrenspark De Groote Heide
 • Gemeenschappelijke regeling Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam Welzijn Assenede/Terneuzen
 • Gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.
 • Gemeenschappelijke regeling Groengebied Amstelland
 • Gemeenschappelijke regeling Groningen Seaports
 • Gemeenschappelijke regeling H2O
 • Gemeenschappelijke regeling HALte werk
 • Gemeenschappelijke regeling Havenschap Moerdijk
 • Gemeenschappelijke regeling Heesch West
 • Gemeenschappelijke regeling Historisch Centrum Overijssel
 • Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland
 • Gemeenschappelijke regeling hus en hiem
 • Gemeenschappelijke regeling HVC Groep
 • Gemeenschappelijke Regeling ICT Noord en Midden Limburg
 • Gemeenschappelijke regeling ICT Samenwerking West-Brabant West
 • Gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!
 • Gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten
 • Gemeenschappelijke regeling IJsselmeergroep
 • Gemeenschappelijke regeling Industrieschap De Plaspoelpolder
 • Gemeenschappelijke Regeling Industrieschap Medel
 • Gemeenschappelijke regeling Ingenieursbureau Krimpenerwaard
 • Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek
 • Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal (ISD Brabantse Wal)
 • Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie De Connectie
 • Gemeenschappelijke regeling ISD BOL
 • Gemeenschappelijke regeling Kampen & Dronten
 • Gemeenschappelijke regeling KempenPlus
 • Gemeenschappelijke regeling Kempisch Bedrijvenpark
 • Gemeenschappelijke regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost
 • Gemeenschappelijke regeling Leerplicht en RMC Regio Brabant Noord Oost
 • Gemeenschappelijke regeling Marrekrite
 • Gemeenschappelijke regeling Meerinzicht
 • Gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde
 • Gemeenschappelijke regeling Meldkamer Oost Nederland (MkNN)
 • Gemeenschappelijke regeling MER
 • Gemeenschappelijke regeling Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen
 • Gemeenschappelijke regeling Milieustraat Oss
 • Gemeenschappelijke regeling Mobiliteitsbureau Noordoost-Friesland
 • Gemeenschappelijke regeling Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde
 • Gemeenschappelijke regeling Natuur- en Recreatieschap Lingegebied
 • Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard
 • Gemeenschappelijke regeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
 • Gemeenschappelijke regeling Ombudsman Metropool Amsterdam
 • Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
 • Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
 • Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Twente
 • Gemeenschappelijke regeling Openbaar lichaam Euregio Rijn-Maas-Noord
 • Gemeenschappelijke Regeling Openbaar Lichaam OV-bureau Groningen Drenthe
 • Gemeenschappelijke regeling Park Lingezegen
 • Gemeenschappelijke regeling Participatie Noord-Groningen
 • Gemeenschappelijke regeling Participatiebedrijf Zaanstad Purmerend
 • Gemeenschappelijke regeling Participatiebedrijf Zuid-Kennemerland
 • Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten
 • Gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht e.o.
 • Gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten
 • Gemeenschappelijke regeling Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard
 • Gemeenschappelijke regeling Promen
 • Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg
 • Gemeenschappelijke regeling RAV Brabant Midden-West-Noord
 • Gemeenschappelijke regeling Recreatiegebied Rottemeren
 • Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
 • Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Drenthe
 • Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Geestmerambacht
 • Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Over-Betuwe
 • Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude
 • Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden
 • Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twiske-Waterland
 • Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Voorne-Putten
 • Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Westfriesland
 • Gemeenschappelijke regeling Reestmond
 • Gemeenschappelijke regeling Regeling sociale werkvoorziening Zuid-Oost Utrecht
 • Gemeenschappelijke regeling Regeling voor het Nederlands-Duitse openbare lichaam EUREGIO
 • Gemeenschappelijke regeling Regio Achterhoek
 • Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen
 • Gemeenschappelijke regeling Regio Foodvalley
 • Gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant
 • Gemeenschappelijke regeling Regio Midden-Holland
 • Gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland
 • Gemeenschappelijke regeling Regio Twente
 • Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant
 • Gemeenschappelijke regeling Regionaal Archief Rivierenland (RAR)
 • Gemeenschappelijke regeling Regionaal Bedrijventerrein Twente
 • Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
 • Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen
 • Gemeenschappelijke regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex
 • Gemeenschappelijke regeling Regionaal Sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving (RWA)
 • Gemeenschappelijke regeling Regionale ICT-dienst Utrecht
 • Gemeenschappelijke regeling Regionale samenwerking Leerplicht en RMC, Maastricht en Mergelland
 • Gemeenschappelijke regeling reiniging Blink 2017
 • Gemeenschappelijke regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland
 • Gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst Maasland
 • Gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst Waardlanden
 • Gemeenschappelijke regeling Rekenkamer Oost-Nederland
 • Gemeenschappelijke regeling Sallcon
 • Gemeenschappelijke regeling Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond
 • Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking de Liemers
 • Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorganisatie Boxtel & Sint-Michielsgestel
 • Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe
 • Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband collectief vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen
 • Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland
 • Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO)
 • Gemeenschappelijke regeling SED Organisatie
 • Gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
 • Gemeenschappelijke regeling Shared Service Center DeSom
 • Gemeenschappelijke regeling Shared Service Centrum ONS
 • Gemeenschappelijke regeling siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies
 • Gemeenschappelijke regeling Sociaal
 • Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Baarn, Bunschoten en Soest
 • Gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Limburg-Noord
 • Gemeenschappelijke regeling Sociaal Werkleerbedrijf Midden Twente (SWB)
 • Gemeenschappelijke regeling Sociaal Werkvoorzieningsschap Zeeuwsch-Vlaanderen
 • Gemeenschappelijke regeling Sociale Kredietverlening en Schuldhulpverlening in Limburg
 • Gemeenschappelijke regeling Sociale Werkvoorziening Drechtwerk
 • Gemeenschappelijke regeling Sociale werkvoorziening Fryslân
 • Gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad Limburg
 • Gemeenschappelijke regeling Stark
 • Gemeenschappelijke regeling Stedennetwerk G40
 • Gemeenschappelijke regeling Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland en Oostzaan
 • Gemeenschappelijke regeling Streekarchief Langstraat Heusden Altena
 • Gemeenschappelijke regeling Streekarchief Midden-Holland
 • Gemeenschappelijke regeling Streekarchief Voorne-Putten
 • Gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg (SALD)
 • Gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat Noordwest Veluwe
 • Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS
 • Gemeenschappelijke regeling Technology Base
 • Gemeenschappelijke regeling Tresoar
 • Gemeenschappelijke regeling van ISD BOL
 • Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2017
 • Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
 • Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen
 • Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland 2019
 • Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zeeland
 • Gemeenschappelijke regeling Vidar Wsw
 • Gemeenschappelijke regeling Volkskredietbank Noord-Oost Groningen
 • Gemeenschappelijke regeling Voorne-Putten Werkt
 • Gemeenschappelijke regeling Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek (VAB)
 • Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds
 • Gemeenschappelijke regeling Waterschapsbedrijf Limburg
 • Gemeenschappelijke regeling WEDEKA Bedrijven
 • Gemeenschappelijke regeling Wegschap tunnel Dordtse Kil
 • Gemeenschappelijke Regeling Werk en Inkomen Lekstroom
 • Gemeenschappelijke regeling werk-/ leerbedrijf NoardEast Fryslân
 • Gemeenschappelijke regeling Werkbedrijf Arbeid Voor Allen (WAVA)
 • Gemeenschappelijke regeling Werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek (KDB)
 • Gemeenschappelijke Regeling Werkgeversservicepunt Parkstad
 • Gemeenschappelijke regeling Werkmaatschappij 8KTD
 • Gemeenschappelijke regeling Werkplein Hart van West-Brabant
 • Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Fryslân-West
 • Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap lJsselmeergroep
 • Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noord-Limburg West
 • Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant
 • Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL)
 • Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven
 • Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Venlo en omstreken
 • Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Weert en Omstreken, de Risse
 • Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Tomingroep
 • Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland
 • Gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland
 • Gemeenschappelijke regeling West-Brabants Archief
 • Gemeenschappelijke regeling Westfries Archief, Regionaal Historisch Centrum voor West-Friesland
 • Gemeenschappelijke regeling Westrom
 • Gemeenschappelijke regeling WSD
 • Gemeenschappelijke regeling Zaffier
 • Gemeenschappelijke regeling Zeeuwse Muziekschool (MZ)
 • Gemeenschappelijke Rekenkamer Metropool Amsterdam
 • Gemeente 's-Gravenhage
 • Gemeente 's-Hertogenbosch
 • Gemeente Aa en Hunze
 • Gemeente Aalsmeer
 • Gemeente Aalten
 • Gemeente Achtkarspelen
 • Gemeente Alblasserdam
 • Gemeente Albrandswaard
 • Gemeente Alkmaar
 • Gemeente Almelo
 • Gemeente Almere
 • Gemeente Alphen aan den Rijn
 • Gemeente Alphen-Chaam
 • Gemeente Altena
 • Gemeente Ameland
 • Gemeente Amersfoort
 • Gemeente Amstelveen
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Apeldoorn
 • Gemeente Arnhem
 • Gemeente Assen
 • Gemeente Asten
 • Gemeente Baarle-Nassau
 • Gemeente Baarn
 • Gemeente Barendrecht
 • Gemeente Barneveld
 • Gemeente Beek
 • Gemeente Beekdaelen
 • Gemeente Beesel
 • Gemeente Berg en Dal
 • Gemeente Bergeijk
 • Gemeente Bergen (L)
 • Gemeente Bergen (NH)
 • Gemeente Bergen op Zoom
 • Gemeente Berkelland
 • Gemeente Bernheze
 • Gemeente Best
 • Gemeente Beuningen
 • Gemeente Beverwijk
 • Gemeente Bladel
 • Gemeente Blaricum
 • Gemeente Bloemendaal
 • Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
 • Gemeente Boekel
 • Gemeente Borger-Odoorn
 • Gemeente Borne
 • Gemeente Borsele
 • Gemeente Boxmeer
 • Gemeente Boxtel
 • Gemeente Breda
 • Gemeente Bronckhorst
 • Gemeente Brummen
 • Gemeente Brunssum
 • Gemeente Bunnik
 • Gemeente Bunschoten
 • Gemeente Buren
 • Gemeente Capelle aan den IJssel
 • Gemeente Castricum
 • Gemeente Coevorden
 • Gemeente Cranendonck
 • Gemeente Cuijk
 • Gemeente Culemborg
 • Gemeente Dalfsen
 • Gemeente Dantumadiel
 • Gemeente De Bilt
 • Gemeente De Fryske Marren
 • Gemeente De Ronde Venen
 • Gemeente De Wolden
 • Gemeente Delft
 • Gemeente Den Haag
 • Gemeente Den Helder
 • Gemeente Deurne
 • Gemeente Deventer
 • Gemeente Diemen
 • Gemeente Dijk en Waard
 • Gemeente Dinkelland
 • Gemeente Doesburg
 • Gemeente Doetinchem
 • Gemeente Dongen
 • Gemeente Dordrecht
 • Gemeente Drechterland
 • Gemeente Drimmelen
 • Gemeente Dronten
 • Gemeente Druten
 • Gemeente Duiven
 • Gemeente Echt-Susteren
 • Gemeente Edam-Volendam
 • Gemeente Edam-Volendam.nl
 • Gemeente Ede
 • Gemeente Eemnes
 • Gemeente Eemsdelta
 • Gemeente Eersel
 • Gemeente Eijsden-Margraten
 • Gemeente Eindhoven
 • Gemeente Elburg
 • Gemeente Emmen
 • Gemeente Enkhuizen
 • Gemeente Enschede
 • Gemeente Epe
 • Gemeente Ermelo
 • Gemeente Etten-Leur
 • Gemeente Geertruidenberg
 • Gemeente Geldrop-Mierlo
 • Gemeente Gemert-Bakel
 • Gemeente Gennep
 • Gemeente Gilze en Rijen
 • Gemeente Goeree-Overflakkee
 • Gemeente Goes
 • Gemeente Goirle
 • Gemeente Gooise Meren
 • Gemeente Gorinchem
 • Gemeente Gouda
 • Gemeente Grave
 • Gemeente Groningen
 • Gemeente Gulpen-Wittem
 • Gemeente Haaksbergen
 • Gemeente Haarlem
 • Gemeente Haarlemmermeer
 • Gemeente Halderberge
 • Gemeente Hardenberg
 • Gemeente Harderwijk
 • Gemeente Hardinxveld-Giessendam
 • Gemeente Harlingen
 • Gemeente Hattem
 • Gemeente Heemskerk
 • Gemeente Heemstede
 • Gemeente Heerde
 • Gemeente Heerenveen
 • Gemeente Heerhugowaard
 • Gemeente Heerlen
 • Gemeente Heeze-Leende
 • Gemeente Heiloo
 • Gemeente Hellendoorn
 • Gemeente Hellevoetsluis
 • Gemeente Helmond
 • Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
 • Gemeente Hengelo
 • Gemeente Het Hogeland
 • Gemeente Heumen
 • Gemeente Heusden
 • Gemeente Hillegom
 • Gemeente Hilvarenbeek
 • Gemeente Hilversum
 • Gemeente Hoeksche Waard
 • Gemeente Hof van Twente
 • Gemeente Hollands Kroon
 • Gemeente Hoogeveen
 • Gemeente Hoorn
 • Gemeente Horst aan de Maas
 • Gemeente Houten
 • Gemeente Huizen
 • Gemeente Hulst
 • Gemeente IJsselstein
 • Gemeente Kaag en Braassem
 • Gemeente Kampen
 • Gemeente Kapelle
 • Gemeente Katwijk
 • Gemeente Kerkrade
 • Gemeente Koggenland
 • Gemeente Krimpen aan den IJssel
 • Gemeente Krimpenerwaard
 • Gemeente Laarbeek
 • Gemeente Land van Cuijk
 • Gemeente Landerd
 • Gemeente Landgraaf
 • gemeente Landsmeer
 • Gemeente Langedijk
 • Gemeente Lansingerland
 • Gemeente Laren
 • Gemeente Leeuwarden
 • Gemeente Leiden
 • Gemeente Leiderdorp
 • Gemeente Leidschendam-Voorburg
 • Gemeente Lelystad
 • Gemeente Leudal
 • Gemeente Leusden
 • Gemeente Lingewaard
 • Gemeente Lisse
 • Gemeente Lochem
 • Gemeente Loon op Zand
 • Gemeente Lopik
 • Gemeente Losser
 • Gemeente Maasdriel
 • Gemeente Maasgouw
 • Gemeente Maashorst
 • Gemeente Maassluis
 • Gemeente Maastricht
 • Gemeente Medemblik
 • Gemeente Meerssen
 • Gemeente Meierijstad
 • Gemeente Meppel
 • Gemeente Middelburg
 • Gemeente Midden-Delfland
 • Gemeente Midden-Drenthe
 • Gemeente Midden-Groningen
 • Gemeente Mill en Sint Hubert
 • Gemeente Moerdijk
 • Gemeente Molenlanden
 • Gemeente Montferland
 • Gemeente Montfoort
 • Gemeente Mook en Middelaar
 • Gemeente Neder-Betuwe
 • Gemeente Nederweert
 • Gemeente Nieuwegein
 • Gemeente Nieuwkoop
 • Gemeente Nijkerk
 • Gemeente Nijmegen
 • Gemeente Nissewaard
 • Gemeente Noardeast-Fryslân
 • Gemeente Noord-Beveland
 • Gemeente Noordenveld
 • Gemeente Noordoostpolder
 • Gemeente Noordwijk
 • Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten
 • Gemeente Nunspeet
 • Gemeente Oegstgeest
 • Gemeente Oirschot
 • Gemeente Oisterwijk
 • Gemeente Oldambt
 • Gemeente Oldebroek
 • Gemeente Oldenzaal
 • Gemeente Olst-Wijhe
 • Gemeente Ommen
 • Gemeente Oost Gelre
 • Gemeente Oosterhout
 • Gemeente Ooststellingwerf
 • Gemeente Oostzaan
 • Gemeente Opmeer
 • Gemeente Opsterland
 • Gemeente Oss
 • Gemeente Oude IJsselstreek
 • Gemeente Ouder-Amstel
 • Gemeente Oudewater
 • Gemeente Overbetuwe
 • Gemeente Papendrecht
 • Gemeente Peel en Maas
 • Gemeente Pekela
 • Gemeente Pijnacker-Nootdorp
 • Gemeente Purmerend
 • Gemeente Putten
 • Gemeente Raalte
 • Gemeente Reimerswaal
 • Gemeente Renkum
 • Gemeente Renswoude
 • Gemeente Reusel-De Mierden
 • Gemeente Rheden
 • Gemeente Rhenen
 • Gemeente Ridderkerk
 • Gemeente Rijssen-Holten
 • Gemeente Rijswijk
 • Gemeente Roerdalen
 • Gemeente Roermond
 • Gemeente Roosendaal
 • Gemeente Rotterdam
 • Gemeente Rozendaal
 • Gemeente Rucphen
 • Gemeente Schagen
 • Gemeente Scherpenzeel
 • Gemeente Schiedam
 • Gemeente Schiermonnikoog
 • Gemeente Schouwen-Duiveland
 • Gemeente Simpelveld
 • Gemeente Sint-Michielsgestel
 • Gemeente Sittard-Geleen
 • Gemeente Sliedrecht
 • Gemeente Sluis
 • Gemeente Smallingerland
 • Gemeente Soest
 • Gemeente Someren
 • Gemeente Son en Breugel
 • Gemeente Stadskanaal
 • Gemeente Staphorst
 • Gemeente Stede Broec
 • Gemeente Steenbergen
 • Gemeente Steenwijkerland
 • Gemeente Stein
 • Gemeente Stichtse Vecht
 • Gemeente Súdwest-Fryslân
 • Gemeente Terneuzen
 • Gemeente Terschelling
 • Gemeente Texel
 • Gemeente Teylingen
 • Gemeente Tholen
 • Gemeente Tiel
 • Gemeente Tilburg
 • Gemeente Tubbergen
 • Gemeente Twenterand
 • Gemeente Tynaarlo
 • Gemeente Tytsjerksteradiel
 • Gemeente Uden
 • Gemeente Uitgeest
 • Gemeente Uithoorn
 • Gemeente Urk
 • Gemeente Utrecht
 • Gemeente Utrechtse Heuvelrug
 • Gemeente Vaals
 • Gemeente Valkenburg aan de Geul
 • Gemeente Valkenswaard
 • Gemeente Veendam
 • Gemeente Veenendaal
 • Gemeente Veere
 • Gemeente Veldhoven
 • Gemeente Velsen
 • Gemeente Venlo
 • Gemeente Venray
 • Gemeente Vijfheerenlanden
 • Gemeente Vlaardingen
 • Gemeente Vlieland
 • Gemeente Vlissingen
 • Gemeente Voerendaal
 • Gemeente Voorne aan Zee
 • Gemeente Voorschoten
 • Gemeente Voorst
 • Gemeente Vught
 • Gemeente Waadhoeke
 • Gemeente Waalre
 • Gemeente Waalwijk
 • Gemeente Waddinxveen
 • Gemeente Wageningen
 • Gemeente Wassenaar
 • Gemeente Waterland
 • Gemeente Weert
 • Gemeente Weesp
 • Gemeente West Betuwe
 • Gemeente West Maas en Waal
 • Gemeente Westerkwartier
 • Gemeente Westerveld
 • Gemeente Westervoort
 • Gemeente Westerwolde
 • Gemeente Westland
 • Gemeente Weststellingwerf
 • Gemeente Westvoorne
 • Gemeente Wierden
 • Gemeente Wijchen
 • Gemeente Wijdemeren
 • Gemeente Wijk bij Duurstede
 • Gemeente Winterswijk
 • Gemeente Woensdrecht
 • Gemeente Woerden
 • Gemeente Wormerland
 • Gemeente Woudenberg
 • Gemeente Zaanstad
 • Gemeente Zaltbommel
 • Gemeente Zandvoort
 • Gemeente Zeewolde
 • Gemeente Zeist
 • Gemeente Zevenaar
 • Gemeente Zoetermeer
 • Gemeente Zoeterwoude
 • Gemeente Zuidplas
 • Gemeente Zundert
 • Gemeente Zutphen
 • Gemeente Zwartewaterland
 • Gemeente Zwijndrecht
 • Gemeente Zwolle
 • Gemeentebelastingen Amstelland
 • Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden (GBD)
 • Gemeenteraad Leiden
 • Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio HM (GHOR HM)
 • Geschillencommissie Rijk
 • Geschillencommissie Sociaal Domein
 • Gezondheidsraad
 • GGD Amsterdam
 • GGD Brabant-Zuidoost
 • GGD Drenthe
 • GGD Flevoland
 • GGD Fryslân
 • GGD Gelderland-Midden
 • GGD Gelderland-Zuid
 • GGD GHOR Nederland
 • GGD Gooi en Vechtstreek
 • GGD Groningen
 • GGD Haaglanden
 • GGD Hart voor Brabant
 • GGD Hollands Noorden
 • GGD Leefomgeving
 • GGD Limburg-Noord
 • GGD Noord- en Oost-Gelderland
 • GGD regio Utrecht
 • GGD Rotterdam-Rijnmond
 • GGD Twente
 • GGD West-Brabant
 • GGD Zaanstreek-Waterland
 • GGD Zeeland
 • GGD ZHZ - Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ (GGD ZHZ)
 • GGZ Keizersgracht
 • GGz Praktijk
 • GGzE
 • ggzportal.nl
 • GHOR Brabant Midden-West-Noord (GHOR)
 • Gr de Bevelanden
 • GR Valleihopper
 • Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
 • Groninger Archieven
 • GSD Gemeente Rotterdam
 • GSD Gemeente Zoetermeer
 • hûs en hiem welstandsadvisering en monumentenzorg
 • Haags Gemeentearchief
 • HAN University of Applied Sciences
 • Hecht
 • Hecht GGD Hollands Midden
 • Het Flevolands Archief
 • Het Gegevenshuis
 • Het Utrechts Archief
 • Het Waterschapshuis
 • Historisch Centrum Limburg
 • Historisch Centurm Limburg
 • Hoge Raad (HR)
 • Hoge Raad van Adel (HRvA)
 • Hogeschool Windesheim
 • Holland Expat Center South
 • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Hoogheemraadschap van Delfland
 • Hoogheemraadschap van Rijnland
 • Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
 • Hoogwaterbeschermingsprogramma
 • https://ris2.ibabs.eu/SintAnthonis
 • Huis van de Nederlandse Provincies (HNP)
 • Huis voor Klokkenluiders
 • Huurcommissie
 • ICTU
 • IGOM
 • IJsseldelta Programma
 • Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND)
 • IMW regio Tilburg
 • Informatiepunt Leefomgeving (IPLO)
 • Inkoopkracht Zuid-Holland West
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • Inspectie Justitie en Veiligheid
 • Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
 • Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed
 • Inspectie van het Onderwijs
 • Inspectie Veiligheid Defensie
 • Inspectieraad
 • Instituut Mijnbouwschade Groningen
 • Integriteitscommissie JenV
 • Interreg North-East Europe
 • IPO
 • ISD Kompas
 • Jeugdautoriteit
 • Juridisch Loket
 • Jury Joke Smitprijs
 • Jury Jos Brinkprijs
 • Justitie en Veiligheid
 • Justitiele ICT Organisatie
 • Justitiële Informatiedienst
 • Kabinet van de Gouverneur van Aruba
 • Kamer van Koophandel
 • Kamer van Koophandel Nederland
 • Kanselarij der Nederlandse Orden
 • Kansspelautoriteit
 • KempenPlus
 • Kenniscentrum de Bever
 • Kenniscentrum en Arbeidsmarkt- & Opleidingsfonds
 • Kenniscentrum Europa Decentraal (KED)
 • Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid
 • KennisHub Provincie Overijssel
 • Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid
 • Kennisnet
 • Kennispunt Twente
 • Ketencoördinatieteam
 • Keurmerkinstituut
 • Kiesraad
 • Klachtencommissie beëdigde tolken en vertalers
 • KleinLef
 • KNAW
 • Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
 • Koninklijke Bibliotheek
 • Koninklijke Marechaussee (KMAR)
 • Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
 • Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB (ANWB)
 • Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
 • KOOP
 • Kredietbank Limburg
 • Kunstloc Brabant
 • Kustwacht Nederland
 • Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB)
 • Kwaliteitsinstituut beëdigde tolken en vertalers
 • Kwikstart
 • Laborijn
 • Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)
 • Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst
 • Landelijke Adviescommissie Plaatsing Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg
 • Landelijke examencommissie ex art. 8 lid 5 Drank- en Horecawet
 • Leerplicht- en Voortijdig Schoolverlaten ZHZ (LVS ZHZ)
 • Leerwerkloket
 • Lionarons GGZ
 • Logius
 • Logius (BSNk 1)
 • Logius (DigiD en Machtigen)
 • Logius (DigiD Machtigen)
 • Logius (DigiD)
 • Logius (Digilevering Integrator)
 • Logius (MijnOverheid)
 • Logius stelselvoorzieningen
 • Luchtverkeersleiding Nederland
 • M50
 • Marketing Oegstgeest
 • MedeZeggenschap Sociale Werkgelegenheid (MZSW)
 • MedMij PGO
 • Menso N.V.
 • Metropool Regio Amsterdam
 • Metropoolregio Eindhoven
 • Metropoolregio Rotterdam Den Haag
 • MijnGemeenteDichtbij
 • Milieu Centraal
 • MilieuKlachtenCentrale
 • Ministerie Justitie en Veiligheid
 • Ministerie van Algemene Zaken
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken - 3W
 • Ministerie van Defensie
 • Ministerie van Defensie - DGV
 • Ministerie van defensie-CLSK-Vliegbasis Leeuwarden
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Financien
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Ministerie van LNV
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Ministerie van Veiligheid en Justitie (Departement): DJI / Land. Dienst. Centraal
 • Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport
 • Ministerie van VWS
 • Ministerie VWS
 • Mobiliteitscentrum Regio West-Brabant (MBC)
 • Modulaire Gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen
 • Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland
 • Mondriaan Fonds
 • Monitoring Commissie Corporate Governance Code (MCCGC)
 • Munitax
 • N.V. ROVA Holding
 • Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd en European Solidarity Corps
 • Nationaal Archief
 • Nationaal Archief (NA)
 • Nationaal Coördinator Groningen
 • Nationaal comité voor de bescherming van dieren (RVO)
 • Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB)
 • Nationaal Coördinator Gronigen
 • Nationaal Coördinator Groningen
 • Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme
 • Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
 • Nationaal Cyber Security Centrum
 • Nationaal Dataportaal Wegverkeer
 • Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK)
 • Nationaal Park De Biesbosch
 • Nationaal Programma Regionale Energiestrategie
 • Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (RES)
 • Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën
 • Nationaal Progrogramma Groningen
 • Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO)
 • Nationale Ombudsman
 • Nationale Unesco Commissie
 • NCTV
 • Ned. Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie
 • Nederlands Filmfonds
 • Nederlands Forensisch Instituut
 • Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)
 • Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
 • Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie
 • Nederlands Instituut voor Militaire Historie
 • Nederlands Loodswezen
 • Nederlands Meetinstituut (NMi)
 • Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
 • Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
 • Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Nederlandse Emissie Autoriteit
 • Nederlandse orde van advocaten (NOvA)
 • Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
 • Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
 • Nederlandse Transplantatie Stichting
 • Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit
 • Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit
 • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 • Nederlandse Zorgautoriteit
 • Netherlands Water Partnership (NWP)
 • Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD)
 • Netwerk Digitaal Erfgoed
 • Nidos
 • NIOZ
 • NLvoorelkaar
 • Noord-Hollands Archief
 • Noordelijk Belastingkantoor
 • Noordelijke Rekenkamer
 • North Sea Port
 • NPRZ
 • NRGD
 • NSCR
 • NVWA
 • OCW
 • Omgevingsdienst Achterhoek
 • Omgevingsdienst Brabant Noord
 • Omgevingsdienst de Vallei
 • Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
 • Omgevingsdienst Groningen
 • Omgevingsdienst Haaglanden
 • Omgevingsdienst IJmond
 • Omgevingsdienst IJsselland
 • Omgevingsdienst Midden-Holland
 • Omgevingsdienst NL
 • Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
 • Omgevingsdienst Noord-Veluwe
 • Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
 • Omgevingsdienst Regio Arnhem
 • Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN)
 • Omgevingsdienst Rivierenland
 • Omgevingsdienst Twente
 • Omgevingsdienst Veluwe IJssel
 • Omgevingsdienst West-Holland
 • Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
 • Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
 • Omnibuzz, maatwerk in vervoer
 • Onderwijsraad
 • Onderzoeksraad voor Veiligheid (ORV)
 • Online Advies (DPC)
 • Ons Water
 • Ontwikkelingsbedrijf NHN
 • Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V.
 • Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (O.L.A.Z)
 • Openbaar Ministerie
 • Opleidingsinstituut Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Orde van Octrooigemachtigden
 • Organisatie en Personeel Rijk (O&P Rijk)
 • Organisatie en personeel Rijk (OP Rijk)
 • Orionis Walcheren
 • OVER-gemeenten
 • Overleg Zeeuwse Overheden (OZO)
 • OZJT/Samen14
 • P-Direkt
 • Paresto
 • ParkeerService
 • Planbureau voor de Leefomgeving
 • Platform BCB
 • Platform naar Werk
 • pleio
 • Politie
 • Politieacademie
 • Politieonderwijsraad
 • Port of Logistics Overijssel
 • Port of Twente
 • Probedrijven
 • Programma DG Stikstof
 • Programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar
 • Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt
 • Projectbureau Technology Base
 • Prolander
 • Provincie Drenthe
 • Provincie Flevoland
 • Provincie Fryslân
 • Provincie Gelderland
 • Provincie Groningen
 • Provincie Limburg
 • Provincie Noord-Brabant
 • provincie Noord-Holland
 • Provincie Overijssel
 • Provincie Utrecht
 • Provincie Zeeland
 • Provincie Zuid-Holland
 • Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland
 • Raad van State
 • Raad voor accreditatie (RvA)
 • Raad voor Cultuur
 • Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
 • Raad voor dierenaangelegenheden (RDA)
 • Raad voor het Openbaar Bestuur
 • Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP)
 • Raad voor Kinderbescherming (RvdK)
 • Raad voor plantenrassen (Rvp)
 • Raad voor Rechtsbijstand
 • Raad voor Rechtshandhaving (RR)
 • Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming
 • Raad voor Volksgezondheid & Samenleving
 • Randstedelijke Rekenkamer
 • RBL West-Brabant
 • RDOG Hollands Midden
 • RDW
 • Reclassering Nederland (RN)
 • Recreatie Noord-Holland (RNH)
 • Recreatie Noord-Holland NV
 • Recreatieschap Hitland
 • Recreatieschap Twente
 • Regeringscommissaris Informatiehuishouding
 • Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld (RCGOG)
 • Regio Achterhoek
 • Regio Alkmaar
 • Regio Foodvalley
 • Regio Gooi en Vechtstreek
 • Regio Groningen-Assen
 • Regio Hart van Brabant
 • Regio Stedendriehoek
 • Regio WBO Jeugd
 • Regio West-Brabant
 • Regionaal Archief Zuid-Utrecht
 • Regionaal Energieloket
 • Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
 • Regionaal Historisch Centrum Limburg
 • Regionaal Mobiliteitsteam Arbeidsmarktregio Midden-Brabant
 • Regionaal-/Landelijk Informatie- en Expertise Centrum (DGRR/RIEC-LIEC)
 • Regionale Belasting Groep
 • Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
 • Regionale Inkooporganisatie
 • Regionale Ontwikkeldagen / Omgevingsdagen (voorheen: RRO's)
 • Regionale Sociale Dienst de Liemers
 • Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug
 • Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe
 • Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland
 • Reinigingsdiensten Rd4
 • Rekenkamer Zeeland
 • Rekenkamercommissie De Buch
 • Restafvalvrij
 • RHC Drents Archief
 • RHC Rijnstreek & Lopikerwaard
 • RID de Liemers
 • Rijks Innovatie Community (RIC)
 • Rijksbrede Benchmark Groep (RBB Groep)
 • Rijksdienst Caribisch Nederland
 • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 • Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Rijksinspectie Digitale Infrastructuur
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 • Rijksorganisatie Beveiliging en Logistiek (RBL)
 • Rijksoverheid
 • Rijksschoonmaakorganisatie
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • Rijksvastgoedbedrijf
 • Rijkswaterstaat
 • RMO - Regeling Medische zorg Oekraïne
 • RNOB
 • Rogplus
 • RSJ IJsselland
 • RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) Utrecht
 • RUD Limburg Noord
 • RUD Zuid-Limburg
 • RVO - Netherlands Business Support Office
 • RWM N.V.
 • SaBeWa Zeeland
 • SamenDoen
 • SamenTwente
 • Samenwerking A2 gemeenten
 • Samenwerking Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling
 • Samenwerking Voorne-Putten
 • Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
 • Samenwerkingsverband De Waddeneilanden
 • Samenwerkingsverband WODC, CBS, Rvdr, OM en Politie
 • Saver
 • SBCM
 • SBCM, het Kenniscentrum en A&O-fonds sociale werkgelegenheid
 • Scalabor B.V.
 • Schadefonds Geweldsmisdrijven
 • Servicegemeente Dordrecht (SGD)
 • Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland
 • Slibverwerking Noord-Brabant (SNB)
 • SmartwayZ.NL
 • Sociaal Domein
 • Sociaal Domein Achterhoek / Gemeente Doetinchem
 • Sociaal Economische Raad (SER)
 • Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
 • Sociaal Fonds
 • Sociaal Werkkoepel Amsterdam
 • Sociale Dienst Drechtsteden
 • Sociale Dienst Oost Achterhoek
 • Sociale Verzekeringsbank
 • Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH)
 • SSC-ICT
 • SSR
 • Staatsbosbeheer
 • Staatstoezicht op de Mijnen
 • Stadsarchief Rotterdam
 • Stadsbank Oost Nederland
 • Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)
 • Steunpunt RI&E
 • Stichting Aanpak Financieel-Economische Criminaliteit in Nederland (SafeCin)
 • Stichting Administratie Indonesische Pensioenen
 • Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (STAB)
 • Stichting Airport Coordination Netherlands
 • Stichting Amsterdam Economic Board
 • Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Politie (SAOP)
 • Stichting Bevolkingsonderzoek Nederland
 • Stichting Bloembollenkeuringsdienst (BKD)
 • Stichting Bureau Erkenningen
 • Stichting Bureau Toerisme Laag Holland
 • Stichting Centrum Jeugd en Gezin Barneveld
 • Stichting Controle Orgaan Kwaliteits Zaken
 • Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland
 • Stichting Cultuur+Ondernemen
 • Stichting Economic Board Groningen
 • Stichting Economische Samenwerking Zuid-Limburg
 • Stichting Erfgoed Brabant
 • Stichting Erfgoed Gelderland
 • Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie (FvCp)
 • Stichting GGZ Drenthe
 • Stichting Halt
 • Stichting Helen Dowling Instituut
 • Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer
 • Stichting Knooppunt Informele Zorg
 • Stichting Leerplanontwikkeling
 • Stichting Marketing Groningen
 • Stichting Marketing Regio Emmen
 • Stichting MEE De Meent Groep
 • Stichting Merk Fryslân
 • Stichting Milieukeur
 • Stichting Museum Elburg/VVV Elburg
 • Stichting NBTC Holland Marketing
 • Stichting Nederlands Fonds voor de Film (NFF)
 • Stichting Nederlands Fonds voor Podiumkunsten (FPk)
 • Stichting Nederlands Letterenfonds (NLF)
 • Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK)
 • Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)
 • Stichting Nuffic
 • Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs
 • Stichting Partners in Welzijn
 • Stichting Pensioen Register
 • Stichting ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat
 • Stichting PVP vertrouwenspersonen in de geestelijke gezondheidszorg
 • Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
 • Stichting Skal
 • Stichting Skal Biocontrole
 • Stichting Stadsring51
 • Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer
 • Stichting Vakopleiding Automobiel- en Motorrijwielbedrijf (IBKI)
 • Stichting Veiligheid en Vakmanschap Rail Vervoer VVRV
 • Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs
 • Stichting Visit Regio Barneveld
 • Stichting voor Regionale zorgverlening (SVRZ)
 • Stichting Vrijwilligerscentrale Huizen
 • Stichting Waternet
 • Stichting Wereld Waternet
 • Stichting Werken in Gelderland
 • Stichting Zet Brabant
 • Stichting ZiektekostenVerzekering Krijgsmacht
 • Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ)
 • Straathoekwerk-Zaanstad
 • Studiecentrum Rechtspleging
 • Studielink
 • SUEZ Gemeentelijke Dienstverlening B.V.
 • Svb
 • SVNL
 • SWVO
 • Syntrophos
 • Talentenregio
 • Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting
 • Team Sportservice
 • The Economic Board
 • Theologische Universiteit Kampen
 • Thuisarts.nl
 • Tiem
 • Tilburg
 • Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB)
 • Tomingroep
 • Tresoar
 • Tribuut Belastingsamenwerking
 • Tweede Kamer der Staten-Generaal
 • Twente Milieu
 • Twentse Koers
 • Twentse Kracht
 • U10
 • UBR (Proxy)
 • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
 • Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers
 • Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR)
 • Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland
 • Unie van Waterschappen
 • Universiteit Maastricht
 • Universiteit Utrecht
 • Valys pasaanvraag
 • Veilig Thuis Noord-Holland Noord
 • Veilig Thuis Twente
 • Veilig Thuis West-Brabant (VTWB)
 • Veilig Thuis Zeeland
 • Veilig Thuis ZHZ
 • Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM)
 • Veiligheidshuis Regio Utrecht
 • Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
 • Veiligheidsregio Brabant Zuidoost
 • Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
 • Veiligheidsregio Drenthe
 • Veiligheidsregio Drenthe (VRD)
 • Veiligheidsregio Flevoland
 • Veiligheidsregio Fryslân
 • Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
 • Veiligheidsregio Groningen
 • Veiligheidsregio Haaglanden
 • Veiligheidsregio Hollands Midden
 • Veiligheidsregio IJsselland
 • Veiligheidsregio Kennemerland
 • Veiligheidsregio Limburg Noord
 • Veiligheidsregio Limburg-Noord
 • Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
 • Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
 • Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
 • Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
 • Veiligheidsregio Twente
 • Veiligheidsregio Utrecht
 • Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
 • Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
 • Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 • Vereniging Humanitas
 • Vereniging Provinciale Monumentenwachten Nederland
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten
 • Vereniging Werken voor Waterschappen
 • Vervangingsfonds en Participatiefonds (VF PF)
 • Vervoerscentrale Stedendriehoek
 • Verwijsindex Achterhoek
 • Verwijsindex Fryslân
 • Verwijsindex Haaglanden
 • Verwijsindex Midden-IJssel/Oost-Veluwe
 • Verwijsindex NML
 • Verwijsindex Parkstad (VIP)
 • Verwijsindex Zeeland
 • Vilans
 • VIN Gooi en Vechtstreek
 • Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie
 • VNG
 • VNG Realisatie
 • VNO/NCW
 • Volkskredietbank Noord-Oost Groningen
 • Vooruit in Drenthe
 • Vroeg samenwerken in Noord-Holland Noord (VIN)
 • WaarborgHolland B.V.
 • Waarderingskamer
 • Wageningen Economic Research
 • Wageningen University & Research
 • Water in Limburg
 • Waterdiertjes
 • Waterlands Archief
 • Waterschap Aa en Maas
 • Waterschap Amstel Gooi en Vecht
 • Waterschap Brabantse Delta
 • Waterschap De Dommel
 • Waterschap Drents Overijsselse Delta
 • Waterschap Hollandse Delta
 • Waterschap Hunze en Aa's
 • Waterschap Limburg
 • Waterschap Noorderzijlvest
 • Waterschap Rijn en IJssel
 • Waterschap Rivierenland
 • Waterschap Scheldestromen
 • Waterschap Vallei en Veluwe
 • Waterschap Vechtstromen
 • Waterschap Zuiderzeeland
 • Week van ons water
 • Werk en Inkomen Lekstroom
 • Werk in Zicht
 • Werkbedrijf Lucrato
 • Werken bij De Bevelanden
 • Werken in het Westen
 • Werkgevers Servicepunt Midden-Brabant
 • Werkgevers Servicepunt Regio Zwolle
 • Werkgevers Servicepunt Werkhart
 • Werkgeversservicepunt
 • WerkgeversServicepunt Midden-Holland
 • Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant
 • WerkgeversServicepunt regio Amersfoort
 • WerkgeversServicepunt Regio Foodvalley
 • WerkgeversServicepunt West-Brabant
 • Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties
 • Werkkracht
 • Werkorganisatie BUCH
 • Werkorganisatie Druten-Wijchen
 • Werkorganisatie gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert
 • Werkorganisatie HLT Samen
 • Werkplein Drentsche Aa
 • Werkplein Twente
 • WerkSaam Westfriesland
 • West-Brabants Archief
 • Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum
 • Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)
 • Wetterskip Fryslân
 • Wigo4it
 • WIJ Groningen
 • Wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch
 • Wijzer in geldzaken
 • WoonWijzerWinkel Limburg
 • WSP Achterhoek
 • WSP Drechtsteden: Baanbrekend Drechtsteden
 • WSP Flevoland
 • WSP Friesland: Fryslân Werkt!
 • WSP Gooi en Vechtstreek
 • WSP Gorinchem: Avregio
 • WSP Groot-Amsterdam
 • WSP Haaglanden
 • WSP Helmond-De Peel
 • WSP Holland Rijnland
 • WSP Midden-Limburg
 • WSP Noord-Holland Noord
 • WSP Noord-Limburg
 • WSP Rijk van Nijmegen
 • WSP Rijnmond
 • WSP Rivierenland
 • WSP Utrecht Midden
 • WSP Zaanstreek-Waterland
 • WSP Zuid-Holland Centraal
 • WSP Zuid-Kennemerland en IJmond
 • WSP Zuid-Limburg
 • WSP Zuidoost-Brabant: 04werkt
 • WVS
 • WVS-groep
 • ZB Bibliotheek van Zeeland
 • Zeestad
 • Zeeuws Archief
 • Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD)
 • Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF)
 • Ziekenhuis Gelderse Vallei
 • Zon op je Dak
 • ZonMw
 • Zorg Informatie & Inkoop Team
 • Zorg Informatie & Inkoop Team (ZIIT)
 • Zorg- en Veiligheidshuizen
 • Zorginstituut Nederland
 • Zuid-Hollandse Delta (ZHD)
 • Zuiderwaterlinie

Selectie

Laatste wijziging:

Vergelijking

Status Landelijke Meldkamer Samenwerking (Politie/LMS)
A: Voldoet volledig
0
B: Voldoet gedeeltelijk
2
C: Eerste maatregelen genomen
0
D: Voldoet niet
0
E: Geen verklaring
0